مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
Co-Location ITC - Space: 1U Rack Space
Power: 1AMP 120v Power w/ Remote Reboot
Outlet: 1APC Outlet
Ethernet Connection: 1x1Gbps Ethernet Connection
Bandwidth: 10Mbps 95% Bandwidth
IP Addresses: 5 Usable IP Addresses
Management Switch Port: Yes

Co-Location Pars-Apadana - Space: 1U Rack Space
Power: 1AMP 120v Power w/ Remote Reboot
Outlet: 1APC Outlet
Ethernet Connection: 1x1Gbps Ethernet Connection
Bandwidth: 10Mbps 95% Bandwidth
IP Addresses: 1 Usable IP Addresses
Management Switch Port: Yes

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (18.206.168.65) در سیستم ثبت خواهد شد.