مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
سرور شماره 1 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor X3363 - 12M Cache, 2.83 GHz
Ram : 16GB
Hard Disk Space : 2 x 2Tra SATA3
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 5
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 2 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1220 V2 - 8M Cache, 3.10 GHz
Ram : 24GB
Hard Disk Space : 2 x 2Tra SATA3
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 6
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 3 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1220 V2 - 8M Cache, 3.10 GHz
Ram : 24GB
Hard Disk Space : 2 x 240GB SSD
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 6
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 4 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1230 V3 - 8M Cache, 3.30 GHz
Ram : 32GB
Hard Disk Space : 2 x 2Tra SATA3
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 6
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 5 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5640 - 12M Cache, 2.66 GHz
Ram : 64GB
Hard Disk Space : 3 x 2Tra SATA3
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 6
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 6 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5640 - 12M Cache, 2.66 GHz
Ram : 96GB
Hard Disk Space : 3 x 2Tra SATA3
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 6
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (18.206.168.65) در سیستم ثبت خواهد شد.