مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
2048 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor X5675 - 12M Cache, 3.06 GHz
Hard Disk Space : 20 GB SSD
Guarantee Ram : 2048 MB
Bandwidth : 20 GB
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


3072 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor X5675 - 12M Cache, 3.06 GHz
Hard Disk Space : 30 GB SSD
Guarantee Ram : 3072 MB
Bandwidth : 30 GB
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


4096 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor X5675 - 12M Cache, 3.06 GHz
Hard Disk Space : 30 GB SSD
Guarantee Ram : 3072 MB
Bandwidth : 40 GB
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


6144 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor X5675 - 12M Cache, 3.06 GHz
Hard Disk Space : 50 GB SSD
Guarantee Ram : 6144 MB
Bandwidth : 100 GB
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


8192 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor X5675 - 12M Cache, 3.06 GHz
Hard Disk Space : 100 GB SSD
Guarantee Ram : 8192 MB
Bandwidth : 100 GB
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


16 GB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor X5675 - 12M Cache, 3.06 GHz
Hard Disk Space : 100 GB SSD
Guarantee Ram : 16384 MB
Bandwidth : 100 GB
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (18.206.168.65) در سیستم ثبت خواهد شد.