مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
32 GB -

Cpu : Intel® Xeon® Processor X5570 - 8M Cache, 2.93 GHz
Ram : 32GB
Hard Disk Space : 2*WD 4TB FYYZ
Bandwidth : 100 GB
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 5
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 1 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5660 - 12M Cache, 2.8 GHz
Ram : 16GB
Hard Disk Space : 2 x 240GB SSD
Bandwidth : 1 Tra
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 4
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 2 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5660 - 12M Cache, 2.8 GHz
Ram : 16GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 1 Tra
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 4
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 3 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5660 - 12M Cache, 2.8 GHz
Ram : 32GB
Hard Disk Space : 2 x 240GB SSD
Bandwidth : 1 Tra
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 4
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 4 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5660 - 12M Cache, 2.8 GHz
Ram : 32GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 1 Tra
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 4
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 5 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5660 - 12M Cache, 2.8 GHz
Ram : 48GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 1 Tra
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 4
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 6 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5660 - 12M Cache, 2.8 GHz
Ram : 72GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 1 Tra
Network Port : 1 Gbps
Interanet Port : 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 4
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.227.76.35) در سیستم ثبت خواهد شد.