نمایندگی میزبانی سی پنل ایران

Reseller_5GB
 • 5 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
Reseller_10GB
 • 10 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
Reseller_15GB
 • 15 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
Reseller_20GB
 • 20 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
Reseller_30GB
 • 30 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
Reseller_40GB
 • 40 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی