مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور شماره 1 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor X3220 - 8M Cache, 2.40 GHz
Ram : 8 GB
Hard Disk Space : 1 x 500 GB SAS
Bandwidth : 33 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 2 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5506 - 4M Cache, 2.13 GHz
Ram : 12 GB
Hard Disk Space : 1 x 100 GB SAS
Bandwidth : 100 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 3 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1204 v2 - 8M Cache, 3.4 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 4 x 500 GB SATA 6
Bandwidth : 30 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 4 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 - 8M Cache, 3.4 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 2 x1 TB SATA 6
Bandwidth : 100 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 5 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1270 v3 - 8M Cache, 3.50 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 2 x 120 GB SSD
Bandwidth : 100 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 6 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 - 8M Cache, 3.4 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 2 x1 TB SATA 6
Bandwidth : 15 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.161.19) وارد شده است.