مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور شماره 1 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1240 V2 - 8M Cache, 3.4 GHz
Ram : 16GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 30 Tra
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 8
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 2 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1240 V2 - 8M Cache, 3.4 GHz
Ram : 32GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 30 Tra
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 8
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 3 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5650 - 12M Cache, 2.6 GHz
Ram : 48GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 30 Tra
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 16
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 4 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5650 - 12M Cache, 2.6 GHz
Ram : 64GB
Hard Disk Space : 2 x 1Tra SAS
Bandwidth : 30 Tra
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 16
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 5 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor X5650 - 12M Cache, 2.6 GHz
Ram : 72GB
Hard Disk Space : 2 x 2Tra SAS
Bandwidth : 30 Tra
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 32
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 6 -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2620 V2 - 15M Cache, 2.10 GHz
Ram : 128GB
Hard Disk Space : 2 x 3Tra SAS
Bandwidth : 30 Tra
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 32
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.161.19) وارد شده است.