مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
512 MB (-1 موجود است) -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor E5520 - 8M Cache, 2.26 GHz
Guarantee Ram : 512 MB
Hard Disk Space : 10 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


1024 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor E5520 - 8M Cache, 2.26 GHz
Guarantee Ram : 1 GB
Hard Disk Space : 20 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


2048 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor E5520 - 8M Cache, 2.26 GHz
Guarantee Ram : 2 GB
Hard Disk Space : 30 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


3072 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor E5520 - 8M Cache, 2.26 GHz
Guarantee Ram : 3 GB
Hard Disk Space : 40 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


4096 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor E5520 - 8M Cache, 2.26 GHz
Guarantee Ram : 4 GB
Hard Disk Space : 50 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


8192 MB -

Cpu : Dual Intel® Xeon® Processor E5520 - 8M Cache, 2.26 GHz
Guarantee Ram : 8 GB
Hard Disk Space : 100 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.215.161.19) وارد شده است.