مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
512 MB (-1 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5620 - 12M Cache , 2.40 GHz
Guarantee Ram : 512 MB
Hard Disk Space : 10 GB SAS
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


1024 MB -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5620 - 12M Cache , 2.40 GHz
Guarantee Ram : 1 GB
Hard Disk Space : 20 GB SAS
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


2048 MB -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5620 - 12M Cache , 2.40 GHz
Guarantee Ram : 2 GB
Hard Disk Space : 30 GB SAS
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


3072 MB -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5620 - 12M Cache , 2.40 GHz
Guarantee Ram : 3 GB
Hard Disk Space : 50 GB SAS
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


4096 MB -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5620 - 12M Cache , 2.40 GHz
Guarantee Ram : 4 GB
Hard Disk Space : 70 GB SAS
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


8192 MB -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Processor E5620 - 12M Cache , 2.40 GHz
Guarantee Ram : 8 GB
Hard Disk Space : 150 GB SAS
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.235.4.196) در سیستم ثبت خواهد شد.