مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
512 MB (0 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Pro L5639 - 12M Cache , 2.13 GHz
Hard Disk Space : 10 GB SAS
Guarantee Ram : 512 MB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps / 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


1024 MB (0 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Pro L5639 - 12M Cache , 2.13 GHz
Hard Disk Space : 20 GB SAS
Guarantee Ram : 1024 MB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps / 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


2048 MB (0 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Pro L5639 - 12M Cache , 2.13 GHz
Hard Disk Space : 30 GB SAS
Guarantee Ram : 2048 MB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps / 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


3072 MB (0 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Pro L5639 - 12M Cache , 2.13 GHz
Hard Disk Space : 50 GB SAS
Guarantee Ram : 3072 MB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps / 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


4096 MB (0 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Pro L5639 - 12M Cache , 2.13 GHz
Hard Disk Space : 50 GB SAS
Guarantee Ram : 4096 MB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps / 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


6144 MB (0 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Pro L5639 - 12M Cache , 2.13 GHz
Hard Disk Space : 60 GB SAS
Guarantee Ram : 6144 MB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps / 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


8192 MB (0 موجود است) -

Cpu : 2 x Intel® Xeon® Pro L5639 - 12M Cache , 2.13 GHz
Hard Disk Space : 200 GB SAS
Guarantee Ram : 8192 MB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps / 10 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.227.76.35) در سیستم ثبت خواهد شد.